top of page

DASAR Privasi
(PENTAS Bounty)

BountyPay Privacy Policy Languages.png
BountyPay Privacy Policy Languages-02.png
BountyPay Privacy Policy Languages-01.png
BountyPay Privacy Policy Languages-03.png

Tarikh Terakhir Dikemas Kini: Februari 2023

 

Dasar Privasi ini (“Dasar Privasi”) menggariskan bagaimana Bounty Media Pte. Ltd dan ahli gabungan (“Bounty”, ”Bountypay”, “kami”, atau “kita”) mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau Memproses Data Peribadi anda melalui pentas penyelesaian digital berasakan web yang dikenali sebagai “Pentas Bounty” (“Pentas”).

 

Dengan memberikan kami Data Peribadi anda, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan juga bersetuju dengan syarat-syarat Dasar Privasi ini serta pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau Pemprosesan Data Peribadi anda oleh Bounty seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

 

Syarat-syarat Dasar Privasi ini boleh disemak semula dari semasa ke semasa oleh kami. Kami akan menggunakan kaedah-kaedah yang munasabah secara komersial untuk memaklumkan anda tentang semakan tersebut, seperti melalui komunikasi e-mel.

Menghubungi Kami

Jika anda ingin menghubungi kami dengan pertanyaan atau kebimbangan khusus berhubung dengan Dasar Privasi ini, atau jika anda mempunyai sebarang soalan atau aduan tentang cara Data Privasi anda dikumpul, digunakan, didedahkan dan/atau Diproses oleh kami, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di privacy@bounty.media

1. Takrifan

​​1.1 Dalam Dasar Privasi ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang masing-masing diberikan kepada mereka di bawah ini: 

 

“Undang-undang Perlindungan Data” bermaksud semua undang-undang dan peraturan yang terpakai dalam mana-mana bidang kuasa yang berkaitan dengan pengumpulan, pendedahan, penggunaan dan/atau Pemprosesan Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada APDP, termasuk semua pindaan tersebut dan perundangan subsidiari yang digubal di bawahnya, sama ada sekarang atau pada masa hadapan.

 

“APDP” bermaksud Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 Singapura.

 

"Data Peribadi" bermaksud data, sama ada benar atau tidak, mengenai individu yang boleh dikenal pasti (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang mana pihak mempunyai atau berkemungkinan mempunyai akses.

 

“Proses”, berkaitan dengan Data Peribadi, bermaksud menjalankan sebarang operasi atau set operasi berkaitan dengan Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada merekod, memegang, menyusun, menyesuaikan, mengubah, mengubah suai, mendapatkan semula, menggabungkan, menghantar, memadam, atau memusnahkan, dan "Pemprosesan" hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

 

  1.  

1.2 Sebarang istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam Perjanjian.

2. Data Peribadi yang kami kumpulkan

tentang anda

2.1 Kami mungkin mengumpul Data Peribadi berikut tentang anda melalui Pentas:

​(a) ​​Maklumat pendaftaran akaun. Ini adalah Data Peribadi yang anda berikan atau kami kumpulkan untuk membolehkan anda membuat, log masuk dan mengakses Pentas. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi tersebut untuk mengesahkan identiti anda atau menghubungi anda. Ini termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, Umur, Jantina, Lokasi anda.

(b) ​​Maklumat penggunaan perkhidmatan. Ini boleh menjadi Data Peribadi dan maklumat lain yang dikumpul tentang anda semasa anda menggunakan Pentas, dan ini mungkin termasuk:

(i) ​​​Maklumat tentang interaksi anda dengan Pentas atau Pentas Rakan Kongsi, yang termasuk sebarang maklumat berkaitan tarikh dan masa yang anda masukkan ke dalam Pentas dan/atau menggunakan Platform atau Platform Rakan Kongsi

(ii) ​​​Interaksi anda dengan pasukan perkhidmatan pelanggan kami.

 

(iii) ​​​Data teknikal, yang mungkin termasuk maklumat URL, data kuki, suar web dan maklumat teknologi penjejakan lain, alamat IP anda, jenis peranti yang anda gunakan untuk mengakses atau menyambung ke Pentas, ID peranti unik, sifat-sifat peranti, jenis sambungan rangkaian (contoh., Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) dan pembekal, rangkaian dan prestasi peranti, jenis pelayar, Bahasa, dan sistem operasi.

 

(c) Data lokasi anda. Kami mungkin mengumpul data lokasi anda untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan berasaskan lokasi dan trafik. 

 

(d) ​​Maklumat daripada pihak ketiga. Jika anda memilih untuk memautkan akaun anda dengan, atau mengakses Pentas daripada akaun pihak ketiga, kami mungkin mengumpul [nama pengguna dan profil awam] anda untuk akaun pihak ketiga tersebut.

3. Bagaimana kami boleh menggunakan Data Peribadi anda

3.1 Kami mungkin mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau Memproses Data Peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:

 

​(a) ​Untuk memberikan anda akses kepada Pentas. 

 

(b) ​​Untuk membentangkan tawaran kepada anda daripada Pengiklan yang ingin membayar penuh atau sebahagian untuk akses, langganan, produk, perkhidmatan atau dompet anda. 

 

​(c)Untuk menghantar kepada Pengiklan dan Rakan Kongsi yang diluluskan oleh anda secara individu mengikut terma dan syarat kempen individu yang anda bersetuju apabila menerima setiap tawaran individu.   

 

​(d) ​Untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan Pentas kami.

 

​(e)Untuk memproses, mentadbir, atau mengurus Akaun anda, untuk mengesahkan identiti anda dan untuk menilai kesesuaian dan/atau kelayakan anda untuk Pentas.

 

(f) Untuk menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda.

(g)​​​ Untuk menguruskan hubungan anda dengan kami. 

 

​(h)Untuk menghubungi anda supaya memberi anda maklumat atau perkhidmatan jika dikehendaki oleh undang-undang atau yang anda minta daripada kami. 

 

​(i) Untuk menganalisis dan menggunakan Data Peribadi untuk membentangkan kandungan serta maklumat pada Pentas dengan cara yang paling sesuai untuk pengguna dan peralatan dan peranti daripada pandangan pengguna kepada Pentas.

 

​(j) ​Untuk memperibadikan atau menyesuaikan kandungan dan perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda, termasuk memberikan anda perkhidmatan berasaskan lokasi atau berdasarkan trafik.

 

​(k) ​Untuk memproses pembayaran atau pembelian anda di Pentas.

 

​(l) ​tuk menyimpan, mengehos dan/atau menyandarkan Data Peribadi untuk tujuan pemulihan bencana, sama ada di dalam atau di luar Singapura. 

 

​(m)Untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan pembangunan (termasuk tetapi tidak terhad kepada analitik data, tinjauan dan/atau pemprofilan) untuk menambah baik Pentas.

 

​(n)Untuk memberi malum balas terhadap sebarang proses undang-undang, menuntut hak dan pemulihan, serta mengurus aduan atau tuntutan.

 

​(o)Untuk menjawab permintaan maklumat daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan/ pengawalseliaan, lembaga berkanun, syarikat berkaitan dan untuk tujuan audit, pematuhan, penyiasatan dan pemeriksaan.

 

​(p) Untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan atau peraturan yang terpakai, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau pengawalseliaan, sama ada di dalam atau di luar Singapura.  

 

​(q) Untuk menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan pihak berkuasa kerajaan dan/atau pengawalseliaan yang berkaitan, sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas.

 

​(r)Untuk mencapai sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.

 

​3.2 Tujuan yang disenaraikan di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu.

​4.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa Data Peribadi yang diberikan kepada kami oleh anda mungkin didedahkan dan/atau dipindahkan kepada pihak ketiga berikut, dan digunakan atau Diproses oleh pihak ketiga tersebut, sama ada di dalam atau di luar Singapura, untuk tujuan yang dinyatakan di atas atau dibenarkan sebaliknya/ dikehendaki oleh undang-undang:

 

​(a)​ ​​​​Ahli Gabungan Kami. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan ahli gabungan kami yang Memproses Data Peribadi bagi pihak kami.

 

​(b)​ ​​​​Pembekal perkhidmatan kami. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami, termasuk rakan kongsi penerbitan dan pengiklanan kami yang secara khusus dan secara individu telah mendapat persetujuan anda semasa menerima sebarang tawaran yang disediakan pada pentas bounty. 

 

​(c)​ ​​​​Pihak berkuasa kerajaan dan pengawalseliaan. Kami mungkin mengongsikan maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan atau pengawalseliaan, sama ada di Singapura atau di luar negara, jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan (termasuk untuk bertindak balas terhadap proses undang-undang yang sah seperti waran geledah atau perintah mahkamah), di mana ia diperlukan dalam kaitan dengan Pentas atau di mana kami mempunyai kepentingan sah lain dalam melakukannya.

 

​(d)​ Pembeli atau penerus perniagaan kami. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan siapa-siapa pembeli atau penerus sekiranya berlaku penggabungan, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan hak milik lain.

 

​(e)​ ​​Penasihat kami, termasuk juruaudit dan peguam. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada penasihat kami semasa mendapatkan nasihat profesional. 

 

​4.2 Tujuan yang disenaraikan dalam fasal-fasal di atas boleh terus berlaku walaupun hubungan anda dengan kami telah dihentikan atau diubah dalam sebarang cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu.

5. Kuki

​5.1 Kami menggunakan kuki pada Pentas. Kuki adalah fail teks yang digunakan oleh Pentas untuk mengingati identiti anda. Kuki hanya merekodkan bahagian-bahagian dan tempoh masa Pentas yang telah anda layari.

 

​5.2 Anda mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak kuki dengan mengubah tetapan dalam pelayar anda. 

6. Hak dan pilihan anda mengenai Data Peribadi anda

​6.1 Pembatalan persetujuan. 

 

​(a) Anda boleh membatalkan persetujuan anda dan meminta kami berhenti mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau Memproses Data Peribadi anda untuk apa-apa atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan menyerahkan permintaan anda melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami privacy@bounty.media

 

(b) Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk membatalkan persetujuan, kami mungkin memerlukan jangka masa yang munasabah untuk memproses dan menjawab permintaan anda.

 

(c) ​​​​Sila ambil perhatian bahawa jika anda membatalkan persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan tertentu atau membenarkan anda untuk terus mengakses atau menggunakan Pentas dan/atau pentas rakan kongsi sebagaimana yang dinyatakan dalam tawaran-tawaran individu 

 

(d) ​​​​Sila ambil perhatian bahawa pembatalan persetujuan tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau Memproses Data Peribadi anda di mana pengumpulan, penggunaan, pendedahan, dan Pemprosesan sedemikian tanpa persetujuan adalah dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

6.2 Mengakses dan Membetulkan Data Peribadi anda

 

(a) ​​​​ika anda ingin membuat 

 

(i) ​​​​​​permintaan akses untuk mendapatkan salinan Data Peribadi yang kami miliki mengenai anda atau maklumat tentang cara kami telah menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda dalam tempoh satu (1) tahun sebelum tarikh permintaan anda, atau 

 

(ii) ​​​​​​​​permintaan pembetulan untuk membetulkan atau mengemas kini apa-apa Data Peribadi anda yang kami miliki mengenai anda, 

 

anda boleh menghantar permintaan anda melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di alamat e-mel hubungan ini privacy@bounty.media

 

(b) ​​​​​​Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Kalau begitu, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda. 

(c) ​​​​​Kami akan memberi respons kepada permintaan anda secepat mungkin dengan sewajarnya. Sekiranya kami tidak dapat memberi respons kepada permintaan anda dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memberitahu anda secara bertulis dalam tempoh tiga puluh (30) hari mengenai masa kami dapat memberi respons kepada permintaan anda. Jika kami tidak dapat menyediakan sebarang Maklumat Peribadi atau membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami akan memberitahu anda secara umum mengenai sebab-sebab mengapa kami tidak dapat melakukannya (kecuali jika kami tidak dikehendaki berbuat demikian menurut undang-undang yang terpakai).

4. Dengan siapa kami boleh berkongsi Data Peribadi anda

7. Data Peribadi Individu Pihak Ketiga

7.1 ika anda memberikan Maklumat Peribadi individu pihak ketiga (seperti kenalan kecemasan anda), dengan ini anda mengesahkan dan menjamin kepada kami bahawa anda bertindak secara sah bagi pihak individu pihak ketiga tersebut dan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran mereka untuk mendedahkan Maklumat Peribadi mereka kepada kami untuk tujuan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi mereka sebagaimana dinyatakan di bawah Fasal 3 di atas.

8. Perlindungan

Data Peribadi

8.1 ​​​Kami akan mengambil langkah-langkah pentadbiran, fizikal, dan teknikal yang sesuai untuk melindungi Maklumat Peribadi anda daripada akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko serupa yang tidak dibenarkan, serta kehilangan mana-mana medium penyimpanan atau peranti di mana Maklumat Peribadi disimpan

.

 

8.2 Anda perlu sedar, bagaimanapun, bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang sepenuhnya selamat. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan Maklumat Peribadi anda, dan sentiasa mengkaji semula dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan kami. 

9. Ketepatan

Data Peribadi

9.1 Apabila anda mengemukakan Maklumat Peribadi kepada kami, anda perlu memastikan bahawa Maklumat Peribadi tersebut adalah tepat. Anda juga perlu mengkaji semula Maklumat Peribadi anda dari semasa ke semasa dan memberitahu kami sekiranya terdapat perubahan atau kemas kini kepada Maklumat Peribadi anda agar kami tidak menyimpan Maklumat Peribadi yang tidak tepat mengenai anda. 

10. Tempoh penyimpanan Maklumat Peribadi anda

10.1 Setiap penerimaan tawaran daripada Bounty Media atau Bountypay juga akan mencipta sebuah BountyID dan profil pengguna Bounty bagi anda bagi tujuan menerima tawaran ini dan tawaran-tawaran masa depan, seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat individu yang anda bersetuju apabila menerima tawaran. Akaun dan profil pengguna anda akan terus aktif sehingga anda memilih untuk menamatkan profil anda. 

 

10.2 Kami mungkin menyimpan Data Peribadi anda selama mana yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan data tersebut, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

 

10.3 Kami akan berhenti menyimpan Data Peribadi anda, atau menghapuskan cara di mana data tersebut boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja difikirkan munasabah bahawa penyimpanan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan pengumpulan Data Peribadi tersebut, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

10.4 DATA PROTECTION ADDENDUM 

Tamat Dasar Privasi

bottom of page