top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ BountyPay สำหรับ 20 THB Fuel Voucher โดย LINE MAN Wongnai

1. คุณสมบัติของแคมเปญ 

 • a. โดยการเข้าร่วมในแคมเปญ BountyPay นี้ (“แคมเปญ”) สำหรับ 20 THB Fuel Voucher ใส่แท็ก โดยใส่แท็ก LINE MAN Wongnai ซึ่งจัดหาโดย ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และ Bounty Media Pte. (LINE MAN Wongnai, ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และ Bounty Media Pte.Ltd. จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และ เงื่อนไข (“ข้อกำหนด”)
   

 • b. ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 16 ปีขึ้นไป
   

 • c. คุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในแคมเปญนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
   

 • d. บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาคุณสมบัติแคมเปญของคุณ และสงวนสิทธิ์ในการระงับไม่ให้คุณเข้าร่วมแคมเปญ 
   

2. ระยะเวลาแคมเปญ 
 

 • a. ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ 20 THB Fuel Voucher โดย LINE MAN Wongnai แคมเปญจะสิ้นสุดที่ 23:59:00 ในวันที่ 2023-11-25
   

 • b. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก หรือระงับแคมเปญเมื่อใดก็ได้   
   

3. เงื่อนไขของแคมเปญ 
 

 • a. คุณตกลงและรับทราบโดยการยอมรับข้อกำหนดและเข้าร่วมในแคมเปญนี้ คุณกำลังสร้างบัญชีกับ Bounty Media Pte. Ltd (“Bounty Account”). 
   

 • b. คุณตกลงที่จะเข้าร่วมในแคมเปญโดยการให้ “ข้อมูลผู้ใช้” ของคุณแก่บริษัทเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อแลกกับการให้ 20 THB Fuel Voucher โดย LINE MAN Wongnai ซึ่งสนับสนุนโดย ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด. 
   

 • c. คุณตกลงและรับทราบว่า “ข้อมูลผู้ใช้” ของคุณหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล อายุ เพศ ตำแหน่ง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเบราว์เซอร์ และข้อมูลของคุณที่เผยแพร่โดยตรงหรือผ่าน API สู่ระบบของบริษัทต่างๆ เช่น Facebook และ Google ข้อมูลผู้ใช้ยังรวมถึง ID ผู้ใช้บัญชี Bounty และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการแลก 20 THB Fuel Voucher ของคุณโดย LINE MAN Wongnai เช่น ตำแหน่งที่ใช้งาน 
   

 • d. คุณยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”):
   

  • a. เพื่อประมวลผล บริหาร และจัดการแคมเปญ
    

  • b. เพื่อจัดการและ/หรือดูแลบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยแพลตฟอร์มของบริษัท (หากมี)
    

  • c. เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้ 20 THB Fuel Voucher จาก LINE MAN Wongnai;
    

  • d. เพื่อดำเนินการตามคำแนะนำหรือเพื่อตอบคำถามใด ๆ จากคุณ
    

  • e. เพื่อติดต่อคุณผ่านข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ เพื่อให้ข้อมูลการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแก่คุณ โดยที่คุณยินยอมให้ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
    

  • f. เพื่อดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (ร่วมด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ และ/หรือการทำโปรไฟล์) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 
    

  • g. เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลในกรณีภัยพิบัติหรืออื่นๆ) ข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์  
    

  • h. เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและเก็บถาวร 
    

  • i. เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่น ๆ (รวมถึงการตรวจสอบประวัติและการตรวจสอบความถูกต้อง) ตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับหรือขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่อาจกำหนดโดยกฎหมายหรือที่บริษัทอาจกำหนดไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
    

  • j. และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
    

 • e. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการยืนยันแบบสองปัจจัยและสิทธิ์ของคุณได้รับการยืนยันจากเราแล้ว เราจะส่งคำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่คุณสามารถแลกใช้ 20 THB Fuel Voucher จาก LINE MAN Wongnai ไปยังที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่ให้ไว้เป็น ส่วนหนึ่งของข้อมูลผู้ใช้ของคุณที่ถูกส่ง. 
   

4. ข้อมูลส่วนบุคคล
 

 • a. บริษัทจะใช้มาตรการด้านการบริหาร กายภาพ และเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การกำจัด หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และการสูญหายของสื่อหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆ ที่ข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ถูกจัดเก็บ
   

 • b. คุณสามารถถอนความยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อได้โดยการส่งคำขอของคุณไปยังที่อยู่อีเมลด้านล่าง เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อถอนความยินยอมของคุณ เราอาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการและตอบกลับคำขอของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลผู้ใช้บางอย่างแก่เรา หรือขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำขอถอนความยินยอมของคุณ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือความช่วยเหลือของคุณต่อ บัญชีกับเรา 
   

 • c. คุณสามารถขอเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของคุณที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบันได้โดยส่งคำขอโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการจัดการและดำเนินการตามคำขอของคุณในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอการเข้าถึงของคุณ
   

 • d. เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบรับคำขอของคุณได้
   

 • e. ข้อมูลผู้ใช้ของท่านอาจถูกโอนและจัดเก็บโดยบริษัทใด ๆ ภายนอกประเทศสิงคโปร์ หากเราโอนข้อมูลผู้ใช้ของท่านไปนอกประเทศสิงคโปร์ เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ใช้ของท่านได้รับการปกป้องในระดับที่เพียงพอ โดยเทียบเท่ากับการป้องกันที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ปี 2012
   

 • f. บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวม หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ของคุณ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ทันทีที่มีเหตุผล ที่จะถือว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้อีกต่อไป และ ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
   

 • g. โปรดส่งคำขอ คำถาม หรือข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ของคุณมาที่: privacy@bounty.media
   

5. ข้อกำหนดทั่วไป
 

 • a. ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับ (i) การทำงานผิดพลาดทางเทคนิค ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน หรือความล้มเหลวของสายสื่อสาร โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของแคมเปญ; (ii) การเข้าไม่ถึงหรือไม่พร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตหรือการรวมกันใดๆ ของอินเทอร์เน็ต; (iii) การสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หลักประกัน ความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษหรือโดยบังเอิญใดๆ ที่คุณประสบหรือเกิดขึ้นจากความพยายามหรือการมีส่วนร่วมในแคมเปญ (iv) การบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการยอมรับ การครอบครอง หรือการใช้ 20 THB Fuel Voucher โดย LINE MAN Wongnai หรือการเข้าร่วมในแคมเปญ 
   

 • b. คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้องเรา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือตัวแทนของเรา ให้พ้นจากการเรียกร้อง ความต้องการ การกระทำ ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากและ/หรือใน เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
   

 • c. หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎของกฎหมายใด ๆ หรือโดยศาลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ: (i) ข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจะ ถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่จะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของข้อกำหนดนั้นหรือส่วนอื่นหรือส่วนใดภายใต้เขตอำนาจศาลอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ
   

 • d. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลสิงคโปร์

Bountypay Campaign Terms and Conditions for 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai

1. Campaign Eligibility
 

 • a. By participating in this BountyPay Campaign (“Campaign”) for 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai, provided by Unilever Thai Trading Limited and Bounty Media Pte. Ltd. (LINE MAN Wongnai, Unilever Thai Trading Limited and Bounty Media Pte.Ltd. shall be collectively referred to as “Companies”, “us”, “we”, or “our”), you acknowledge and accept these terms and conditions (“Terms”).
   

 • b. You confirm that you are aged 16 or over.
   

 • c. You are only permitted to participate in this Campaign once.
   

 • d. The Companies have the absolute discretion at any time to determine your Campaign eligibility and reserve the right to stop you from participating in the Campaign.
   

2. Campaign Period
 

 • a. Subject to the availability of the 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai , the Campaign will end at 23:59:00 on 2023-11-25t .
   

 • b. The Companies reserve the right to modify, cancel or suspend the Campaign at any time.
   

3. Campaign Terms
 

 • a. You agree and acknowledge that by accepting these Terms and participating in this Campaign, you are creating an account with Bounty Media Pte. Ltd (“Bounty Account”).
   

 • b. You agree to participate in the Campaign by providing your “User Data” to the Companies to be collected, used, disclosed, or processed for the purposes listed below in exchange for being provided 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai sponsored by Unilever Thai Trading Limited.
   

 • c. You agree and acknowledge that your “User Data” refers to personal data about you such as your name, email address, age, gender, location, device information, browser information, and your data made available either directly or through the login APIs of companies such as Facebook and Google. User Data also includes your Bounty Account User ID and any data associated with your use or redemption of the 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai ,such as the location of use.
   

 • d. You consent to the collection, use, disclosure and processing of your User Data by the Companies for one or more of the following purposes (the “Purposes”):
   

  • a. to process, administer, and manage the Campaign;
    

  • b. to manage and/or maintain your user accounts with the Companiesʼ platforms (where applicable);
    

  • c. to communicate with you in relation to your use of the 20 THB Fuel Voucher from LINE MAN Wongnai
    

  • d. to carry out any instructions or to respond to any inquiries from you;
    

  • e. to contact you through the contact information provided by you in order to provide you with marketing, advertising and promotional information on the Companiesʼ products and services, where you have consented to be contacted for such purposes;
    

  • f. to conduct research, analysis and development activities (including but not limited to data analytics, surveys and/or profiling) to improve the Companiesʼ products and services;
    

  • g. to store, host, back up (whether for disaster recovery or otherwise) your User Data, whether within or outside Singapore;
    

  • h. for reference and archival purposes;
    

  • i. where applicable, to carry out due diligence or other screening activities (including background and verification checks) in accordance with legal or regulatory obligations or risk management procedures that may be required by law or that may have been put in place by the Companies; and
    

  • j. to comply with any applicable law, regulation, legal process or government request.
    

 • e. Once you have successfully completed two-factor verification and your eligibility has been verified by us, we shall send the instructions and relevant information on how you may redeem your 20 THB Fuel Voucher from LINE MAN Wongnai to your email address or phone number provided as part of your User Data submitted.
   

4. Personal Data
 

 • a. The Companies will take appropriate administrative, physical, and technical measures to safeguard your User Data from unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal or similar risks, and the loss of any storage medium or device on which your User Data is stored.
   

 • b. You may withdraw your consent for the Companies to use your User Data for one or more of the Purposes by submitting your request to the email address below. Upon receipt of your written request to withdraw your consent, we may require a reasonable period of time to process and respond to your request. However, please note that your failure to supply certain User Data to us or depending on the nature and scope of your request to withdraw your consent, may result in us being unable to continue providing you with our products, services and/or assistance with your accounts with us;
   

 • c. You may request to access and/or correct your User Data currently in our possession by sending a request using the contact details provided below. Please note that we may charge you a reasonable fee for the handling and processing of your requests to access your User Data. If so, we will inform you of the fee before processing your access request.
   

 • d. We will respond to your request as soon as reasonably possible. Should we not be

  • a. able to respond to your request within thirty (30) days after receiving your request, we will inform you in writing within thirty (30) days of the time by which we will be able to respond to your request.
    

 • e. Your User Data may be transferred and stored outside of Singapore by any of the Companies. If we transfer your User Data outside of Singapore, we will comply with our legal obligations and ensure that your User Data is provided with an adequate level of protection comparable to the protection required under Singaporeʼs Personal Data Protection Act 2012.
   

 • f. The Companies may retain your User Data for as long as it is necessary to fulfil the purpose for which it was collected, or as required or permitted by applicable laws. The Companies will cease to retain your User Data, or remove the means
   

  • by which the data can be associated with you, as soon as it is reasonable to assume that such retention no longer serves the purpose for which the User Data was collected, and is no longer necessary for legal or business purposes.
    

 • g. Please send us your request, question, or concerns in relation to your User Data at:privacy@bounty.media
   

5. General Terms

 • a. To the extent permitted by applicable law, you agree that we shall not be liable to you for (i) any technical malfunction, failure, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or communications line failure, regardless of cause, with regard to any equipment, systems, networks, servers, computers or providers utilised in any aspect of the operation of the Campaign; (ii) inaccessibility or unavailability of the Internet or any combination thereof; (iii) any indirect, consequential, collateral, special or incidental loss or damage suffered or incurred by you in connection with any attempt or participation in the Campaign; (iv) any injuries, losses or damages of any kind resulting from acceptance, possession or use of the 20 THB Fuel Voucher by LINE MAN Wongnai or from participation in the Campaign.

 • b. You agree to indemnify, defend and hold us, our employees, officers and/or agents, harmless from and against all claims, demands, actions, losses, damages, costs and expenses (including legal fees), arising out of and/or in connection with your breach of these Terms and/or your failure to comply with any applicable laws or regulations.
   

 • c. If any provision of these Terms, in whole or in part, is held to be illegal, invalid or unenforceable under any enactment or rule of law or by any court in any jurisdiction: (i) such provision or part will, to that extent, be deemed not to form part of these Terms, but the legality, validity and enforceability of the remainder of these Terms is not affected; and (ii) the legality, validity and enforceability of that or any other provision or part under any other jurisdiction will not be affected.
   

 • d. These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of Singapore and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Singapore courts.

bottom of page